برای دانلود هر فایل صوتی؛ بر روی کلمه “دانلود” در مجاورت نام فایل کلیک کنید:

 

 

     A B C D     دانلود    

     ابر و اسب     دانلود    

     عروسک قشنگ من     دانلود    

     آواز گنجشک     دانلود    

     آواز زمستانی     دانلود    

     بچه های ایران     دانلود    

       بچه خوب     دانلود    

     بادبادکها     دانلود    

     بانگی دلنشین     دانلود    

     باران     دانلود    

     چک چک باران     دانلود    

     چراغ راهنما     دانلود    

     دست بزن     دانلود    

       دویدم و دویدم     دانلود    

     گل گندم     دانلود    

     هادی و هدی     دانلود    

     Happy Birthday     دانلود    

     جیک و جیک     دانلود    

     Jingle Bells     دانلود    

     جوجه طلایی     دانلود    

     کبوتر     دانلود    

     خورشید خندید     دانلود    

     خورشید خانوم     دانلود    

     خورشید     دانلود    

     لالایی برامس     دانلود    

       ماه     دانلود    

     ماهی و اردک     دانلود    

     مهتاب     دانلود    

     من بزی دارم     دانلود    

     مستُم مستُم     دانلود    

     میرم مدرسه     دانلود    

     مرغ سبز زیبا     دانلود    

     اردو     دانلود    

     پروانه     دانلود    

     پستچی     دانلود    

     رقص پروانه     دانلود    

     سال نو     دانلود    

     سنجابم     دانلود    

     سه چرخه     دانلود    

     شاپرک و حلزون     دانلود    

     صبح زیبا     دانلود    

     صبح زود     دانلود    

     سرود برف بازی     دانلود    

     ترن     دانلود    

     تیک تاک تیک تاک     دانلود    

     توپ سفیدم     دانلود    

     والس     دانلود    

     We Wish You A Merry Christmas     دانلود    

     یک دو سه     دانلود    

     زاغی کجایی     دانلود