با استفاده از لینک های زیر می توانید به نمونه های صوتی اصلی قطعات کتاب های “بچه های دیروز بچه های امروز” دست یابید.

  • * توجه داشته باشید که این فایل ها اصل نمونه های صوتی قطعات کتاب هستند و با نمونه های اجرایی پیانوی قطعات کتاب که در سی دی ضمیمه کتاب موجود است؛ تفاوت دارند*

 

نمونه صوتی قطعات جلد اول

 

نمونه صوتی قطعات جلد دوم

 

نمونه صوتی قطعات جلد سوم